.
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Tabela Salarial

Tabela Salarial REME

Tabela REME
maio 2024

Tabela REME Janeiro 2024

Tabela Verba Indenizatória REME

Tabela REME - Outubro 2023

Tabela REME - Outubro 2019

Tabela REME - Outubro 2019

Tabela REME - Dezembro 2019

Tabela REME - Dezembro 2018

Tabela Verba Indenizatória REME

Tabela REME - Dezembro 2018

Tabela REME - Junho 2017

Tabela REME - Julho 2017

Tabela REME - Agosto 2017

Tabela REME - Setembro 2017

Tabela REME - Outubro 2017

Tabela REME - Novembro 2017

Tabela REME - Dezembro 2017

Tabela REME - Maio 2016

Tabela REME - Janeiro 2015

Tabela REME - Março 2015

Tabela Salarial ESTADO

Tabela Estado - efetivo - MAIO 2024

Tabela Estado - efetivo - Outubro 2023

Tabela Estado - convocado - fevereiro 2024

Tabela Estado - Janeiro 2022

Tabela Estado - Abril 2022

Tabela Estado - Outubro 2019

Tabela Estado - Abril 2018

Tabela Estado - Outubro 2018

Tabela Estado - Dezembro 2018

Tabela Estado - Dezembro 2017

Tabela Estado -Janeiro 2016

Tabela Estado - Outubro 2016

Tabela Estado - Janeiro 2015

Tabela Estado - Outubro 2015